Danh sách vượt thời gian học
Cập nhật: 7/14/2015 2:12:38 PM
Mục đích

 Lọc danh sách những sinh viên đã vượt thời gian học tại trường.

Các chức năng chính

 + Ngày nhập học : Được cập nhật tại chức năng “Hệ thống -> Quản trị cơ sở dữ liệu -> Mục ‘Cập nhật ngày nhập học theo khóa, cây tổ chức – Khoa, ngành, lớp’”
 + Thời gian tối đa (Năm): Được cập nhật tại chức năng: “Quản lý các ngành đào tạo”
 + Ngày hết hạn: Được tính như sau. Ngày nhập học + 365*Thời gian tối đa


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.