Điều kiện xét tốt nghiệp (GDTC,GDQP,Kỹ luật,Hồ sơ)
Cập nhật: 7/14/2015 2:10:44 PM
Mục đích

Xác lập các điều kiện cần thiết để xét công nhận tốt nghiệp như: Chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, kỷ luật, thiếu hồ sơ, thiếu học phí, nợ vay vốn….

Các chức năng liên quan

 Sử dụng chức năng Quản lý chứng chỉ GDTC, GDQP -> Cập nhật Chứng chỉ GDTC,GDQP: sẽ tự động lưu những sinh viên đã được công nhận các chứng chỉ này.

Các chức năng chính

+ Cột GDTC, Ghi chú GDTC: Cập nhật chứng chỉ giáo dục thể chất và ghi chú cần thiết.

+ Cột GDQP, Ghi chú GDQP:Cập nhật chứng chỉ giáo dục quốc phòng và ghi chú cần thiết.

+ Cột Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2: Cập nhật tiêu chuẩn đầu ra cần thiết để xét tốt nghiệp.

+ Cột không xét tốt nghiêp:  Các điều kiện khác không xét tốt nghiệp được cập nhật vào cột này. Ví dụ như: Kỷ luật, thiếu hồ sơ, thiếu học phí, nợ vay vốn… và ghi rõ lý do vào cột “Lý do không xét tốt nghiệp”

+ Chọn/bỏ tất cả theo cột: Tiện ích hỗ trợ người dùng theo tác nhanh trên cột. Nếu chọn thì sẽ chọn tất cả các sinh viên trong danh sách. Nếu bỏ chọn thì sẽ bỏ hết.

+ Lọc danh sách theo cột: Để con trỏ tại cột cần lọc và chọn chức năng này. Chức năng này giúp cho việc lọc danh sách những sinh viên chưa có chứng chỉ DGTC, GDQP .


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.