Tổ chức kế hoạch đào tạo
Cập nhật: 7/11/2015 8:59:42 AM
Mục đích

 Mục đích lập kế hoạch học tập tự động cho toàn trường dựa trên Khung chương trình sẳn có của tất cả các Ngành có trong trường.

Các chức năng liên quan

 Danh mục học phần.

Khung chương trình đào tạo.

Các chức năng chính

+ Thêm: Sau khi chọn các thông tin cần thiết như: Trường, năm học, học kỳ, Hệ đào tạo. Chọn chức năng “Thêm” để chương trình tự động tạo kế hoạch học tập cho toàn trường theo khung chương trình của tất cả các ngành có trong trường
+ Xóa: Xóa kế hoạch được chọn ở lưới dữ liệu phía trên.
+ Cột Ngày BĐ: Ngày bắt đầu cho một học kỳ, mục đính để phát sinh Tuần cho học kỳ. Tuần được hiễn thị trong chức năng "Quản lý giảng đường" (Xem Lịch theo tuần, theo ngày)
+ Cột Ngày KT: Ngày kết thúc cho một học kỳ
Mục đích của Ngày BĐ, Ngày KT để kết nối lập Thời khóa biểu cho học kỳ.
+ Cột Ẩn/hiện: Khi số học kỳ nhiều, nên cho Ẩn các kỳ đã đào tạo xong

Chú ý

-Khi xóa một kế hoạch, các dữ liệu liên quan trong kế hoạch sẽ bị xóa toàn bộ: Thời khóa biểu, Lớp học phần, Điểm, lịch thi....


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.