Định nghĩa các danh mục
Cập nhật: 7/14/2015 10:58:07 AM
Mục đích

 Ngoài việc thu học phí, phần mềm còn hỗ trợ thu thêm các khoản khác như tiền bảo hiểm, tiền đồng phục….Đây là chức năng định nghĩa các khoản thu khác đó.

Ghi chú

 Đây là các yếu tố để tính số tiền học phí phải nộp của mỗi sinh viên trong mỗi học kỳ. Nên cần kiểm tra và cập nhật đầy đủ trước lúc thu học phí mỗi học kỳ.

Các chức năng chính

Các khoản thu khác.

+ Tại cửa sổ “Danh mục tiêu thức” chọn “Các khoản thu khác
+ Cột trọng số là mức tiền thu theo từng loại tương ứng. Mức tiền này sẽ được gọi khi thu để làm giá trị mặc định, giá trị thực thu có thể là giá trị mặc định hoặc có thể thay đổi thàng một giá trị khác.

Đối tượng miễn giảm.

 + Tại cửa sổ “Danh mục tiêu thức” chọn “Đối tượng miễn giảm

 + Cột Trọng số có giá trị >0 chỉ đối tượng miễn giảm lâu dài, trong cả quá trình học. Ví dụ: Con thương binh, con liệt sỹ. Các đối tượng miễn giảm trong một học kỳ như: Con hộ nghèo, con cán bộ.
 + Cột Mặc định chỉ những đối tượng được miễn giảm hoàn toàn, học lần 1 hay 2 điều được miễn (nếu đối tượng miễn giảm không chọn mặc định thì chỉ được miễn giảm đối với học lần 1, học lại lần 2,3 điều phải nộp học phí đầy đủ).

Chế độ (%) miễn giảm

+  % miễn giảm được nhập vào cột "Miễn giảm".

 + Tùy theo đối tượng miễn giảm có trọng số hay có mặc định sẽ được phần mềm ghi chú vào cột “Nhiều học kỳ” hay "Miễn giảm hoàn toàn".

Định mức học phí

 + Mục đích: Định nghĩa và Quản lý mức học phí của từng học phần trong mỗi học kỳ

+ Mỗi học kỳ có mức học phí khác nhau nên trước khi thu học phí cần cập nhật học phí cho từng học phần của học kỳ đó.

 + Mức học phí của học phần được định nghĩa cho 1 tín chỉ. và có mức học phí dành cho Học lần đầu và Học lại, Nếu không nhập học phí cho Học lại thì mức học phí học lại = học phí học lần đầu.

 + Tuy nhiên, đối với một số học phần không có định nghĩa số tín chỉ thì thu học phí theo học phần (ví dụ: Thể dục, giáo dục quốc phòng) ta chọn (Check) vào cột: "Học phí theo học phần"

 
Hồ sơ miễn giảm học phí

 + Mục đích: Cập nhật và quản lý hồ sơ miễn giảm của sinh viên toàn trường. Đồng thời xem được số tiền miễn giảm của mỗi sinh viên cũng như tổng số toàn trường.

 + Mỗi học kỳ hồ sơ miễn giảm của sinh viên cũng có sự thay đổi, nên cần thực hiện chức năng này trước khi thu học phí mỗi kỳ.

Chức năng:

+ Đọc lại dữ liệu : Đọc danh sách sinh viên theo cây tổ chức.
Những sinh viên nào có chế độ sẽ được chọn (Check) tại cột tương ứng.
Dựa vào mức học phí và số tín chỉ đã đăng ký, phần mềm sẽ tính được tổng tiền miễn giảm với mỗi sinh viên.
+ Cập nhật chế độ miễn giảm: Chuyển hồ sơ miễn giảm của những sinh viên có chế độ miễn giảm lâu dài (Xem đối tượng miễn giảm: ví dụ: Con liệt sỹ: Được hưởng chế độ Miễn giảm trong tất cả các kỳ) từ học kỳ trước sang học kỳ hiện tại.
+ Lưu hồ sơ: Lưu lại lưới hồ sơ miễn giảm

 
 


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.