Đăng ký cho sinh viên
Cập nhật: 7/11/2015 2:37:07 PM
Mục đích

.Việc đăng ký thời khóa biểu học tập cho một học kỳ đối với sinh viên có thể thực hiện bằng hai cách:

- Đăng ký qua trang web của trường: Tùy theo thời gian, điều kiện của mỗi sinh viên mà đăng ký thời khóa biểu cho riêng mình. Sinh viên tự đăng ký và chịu trách nhiệm với nội dung đăng ký của mình. Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể thay đổi lịch học, môn học, giáo viên giảng dạy… cho đến khi hết thời hạn đăng ký.

- Đăng ký bằng phiếu trực tiếp tại phòng đào tạo: Có thể là đăng ký mới hoặc đăng ký bổ sung cho sinh viên. Vì sau khi đăng ký trên mạng, có thể có một số lớp không đủ điều kiện mở lớp nên phải hủy, dẫn đến lịch học của sinh viên thay đổi theo, buộc phải đăng ký bổ sung cho sinh viên, nhất là đối với các em có lớp bị hủy.

Vậy nên chức năng này hỗ trợ cán bộ phòng đào tạo đăng ký, sửa đổi thời khóa biểu cho sinh viên.

Các chức năng liên quan

 Khung chương trình đào tạo của Ngành đăng ký học..

 Thời khóa biểu của học kỳ

Các chức năng chính

+ Đăng ký: Trong cửa sổ đăng ký như hình bên dưới.
Lưới dữ liệu bên trái là danh sách các học phần có thể đăng ký trong học kỳ (Trên thanh công cụ). Những học phần đã đăng ký thành công sẽ được chọn trong cột “Đăng ký”. Cột cuối cùng là Điểm học phần đã học, dựa vào điểm có thể biết là đăng ký học lại, học cải thiện hay học mới.
Danh sách lưới dữ liệu bên phải là lịch học của một học phần đã được chọn ở bên trái. Muốn chọn lịch học nào thì click vào cột “Chọn” của dòng đó. Nếu thỏa mãn điều kiện về:
o Học trước, song hành, tiên quyết.

o Không trùng lịch học của bất kỳ học phần nào đã đăng ký.

o Không vượt quá số tín chỉ cho phép.

o Không vượt quá số lượng lớp học phần cho phép.

->  thì sẽ được chấp nhận lịch học đó.

+ In Thời khóa biểu: Sau khi đăng ký xong lịch học. Có thể in thời khóa biểu cho học kỳ tại đây.

Chú ý

-Những học phần thay thế sẽ có màu Xanh, Các lớp học phần của những học phần này cũng đổi màu để dễ phân biệt.


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.