Khung chương trình đào tạo
Cập nhật: 7/9/2015 1:59:56 PM
Mục đích

Mục đích quản lý tất cả các học phần có trong ngành: Học phần bắt buộc, học phần tự chọn, các môn thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.

Các chức năng liên quan

 Cây tổ chức -> Danh mục học phần: Định nghĩa tất cả các học phần để đào tạo trong một ngành, chuyên ngành.

Các chức năng chính
+ Đọc dữ liệu: Xem khung chương trình của ngành đang chọn.
+ Bổ sung học phần cho khung chương trình: 
Kích chuột phải vào một học kỳ -> Chọn chức năng này để thêm học phần cho học kỳ này. Các học phần có thể ở các trường, các khoa khác nhau.
+ Chọn học phần thay thế:
Kích chuột phải vào một học phần -> Chọn chức năng này, sẽ xuất hiện một cửa sổ nhỏ có các thông tin về tất cả các học phần có trong trường để có thể chọn làm học phần thay thế. Kích nút “chọn” để chọn.
+ Điều kiện học trước – tiên quyết.
Kích chuột phải vào một học phần -> Chọn chức năng này, sẽ xuất hiện một cửa sổ gồm tất cả các học phần có trong khung chương trình. Xác định môn song hành, tiên quyết, học trước và chọn vào cột tương ứng.
+ Copy và Paste danh mục học phần: Nếu hai khung chương trình có các môn học gần giống nhau ( ví dụ: Khung chương trình của 1 ngành ở hai khóa khác nhau có một số học phần khác nhau). Ta dùng hai chức năng này để sao chép toàn bộ khung chương trình của ngành này sang ngành kia. Sau đó sửa lại đôi chút để được một ngành mới.
+ Dò tìm học phần: Dò tìm đến Khoa, trường quản lý học phần đó.
+ Quản lý học phần tự chọn: Khi chọn học phần cho một học kỳ, mặc định tất cả các học phần đều là học phần bắt buộc (Cột “Chọn” để trống). Sau khi chọn học phần cho học kỳ xong, xác định các học phần tự chọn và click chọn vào cột “Chọn”. Sau đó kích chức năng “Lưu khung chương trình” và “Đọc dữ liệu” lúc đó danh sách các học phần tự chọn sẽ được bố trí tách riêng trong nhánh của dòng “Học phần tự chọn” có mã số là “0000000”. Tại dòng này nhập số tín chỉ bắt buộc cho các học phần tự chọn.
 
Ví dụ

Ví dụ theo hình: Là khung chương trình của ngành TIẾNG ANH. Trong học kỳ 1 có 4 học phần tự chọn:  Nghe 1, Nói 1, Đọc 1, Viết 1. Sinh viên có thể chọn 2 trong 4 học phần này để học, sao cho tích lũy đủ 4 tín chỉ. 


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.