Các ngành đào tạo
Cập nhật: 7/9/2015 1:51:02 PM
Mục đích

Mục đích quản lý tất cả các ngành đào tạo có trong trường. Mỗi ngành đi kèm với một chương trình khung cụ thể. Nếu hai khóa trong cùng một ngành mà chương trình khung khác nhau thì tạo hai ngành có cũng tên những mã ngành khác nhau.

Ví dụ: Khóa 2005 học ngành Tin học có 30 học phần bắt buộc. Nhưng khóa 2006 cũng ngành tin học nhưng có 32 học phần bắt buộc. Lúc đó tạo 2 ngành Tin học với hai khung chương trình khác nhau. Để dễ phân biệt cần thêm phần mô tả để dể nhớ.

Các chức năng liên quan

 Menu Hệ thống -> Danh mục ngành/Chuyên nganh: Đinh nghĩa tất cả các ngành và chuyên ngành có đào tạo trong trường về: Tên ngành/chuyên ngành; Tên tiếng Anh; Mã tuyển sinh.

 Menu Hệ thống -> Dữ liệu hệ thống -> Lĩnh vực đào tạo: Để định nghĩa các lĩnh vực đào tạo. Mục đích để báo cáo, thông kê số lượng theo từng lĩnh vực.

Các chức năng chính
+ Đọc dữ liệu: Xem các ngành có trong khoa
Cột "Trực thuộc ngành": Thông tin này đã được định nghĩa tại Menu Hệ thống -> Danh sách Ngành/Chuyên ngành. Chọn cột này để lấy thông tin về: Tên ngành, Tên tiếng Anh, Mã Tuyển sinh. Mục đích của việc chọn Trực thuộc Ngành là để thống kê số lượng sinh viên tất cả các khóa thuộc một ngành (vì có thể mỗi khóa được tạo riêng một khung chương trình)
Cột Số tín chỉ: là số tín chỉ tối thiểu cần tích lũy đối với những sinh viên học trong ngành này.
Cột Tên tiếng Anh: Nhập tên ngành học bằng tiếng anh, để sau này khi sinh viên tốt nghiệp sẽ in bằng song ngữ Việt – Anh.
Cột Kết thúc: Những sinh viên học trong ngành này đã ra trường, các sinh viên khoá mới không học trong ngành này nữa, ta chọn cột kết thúc để ngành này ẩn đi trong các báo cáo.
Cột View web: Cho phép hay không cho phép xem kế hoạch học tập (khung chương trình) của ngành này trên cổng thông tin.
Xóa ngành đào tạo: Xóa dòng đang chọn. Chú ý: Trước khi xóa ngành cần xóa hết các lớp trong ngành để khỏi bị rơi vải dữ liệu. Khi xóa một ngành thì khung chương trình và danh sách sinh viên trong ngành đó sẽ mất đi.
 Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.