Bảng điểm học tập
Cập nhật: 7/9/2015 5:06:41 PM
Mục đích

 Bảng điểm học tập là bảng điểm theo danh sách lớp sinh hoạt, được lọc tất cả các học phần đã được sinh viên trong lớp đăng ký học trong một học kỳ hoặc trong hai học kỳ liên tiếp. Mục đích để xét cho học tiếp hay ngưng học..

Các chức năng liên quan

 Đăng ký học phần của sinh viên trong lớp học sinh hoạt.

Các chức năng chính

+ Đọc bảng điểm học tập: Đọc thông tin điểm của tất cả sinh viên trong lớp tương ứng với các cột học phần. Nếu sinh viên nào không học thì cột đó để trống. Các điểm <4 điều được tô màu đỏ để dễ phân biệt.
+ Đọc điểm chữ: Đọc bảng điểm theo thang điểm A,B,C,D,F có kèm theo điểm theo thang điểm 10 góc dưới.
+ So sánh điểm Phòng đào tạo và Khoa: Để kiểm tra độ chính xác khi nhập điểm của hai bộ phận Phòng đào tạo và Khoa. Chức năng này sẽ hỗ trợ phát hiện ra điểm lệch nhau và tô màu đỏ.
+ In bảng điểm chữ: In bảng điểm chỉ có điểm theo thang điểm chữ.
Các tùy chọn:
+ Xem chi tiết học phần: Nếu không chọn xem điểm trung bình chung học kỳ, ko có điểm học phần
+ Bật chế độ so sánh điểm PĐT <-> Khoa: nếu điểm 2 bên khác nhau sẽ hiện màu tím để dễ phát hiện.
+ Hiện tên học phần: Mật định tiêu để từng cột điểm hiển thị tên viết tắt. Nếu muốn in tên học phần tại tiêu đề thì chọn chức năng này.
+ Xem tích lũy: Chỉ xem bảng điểm tích lũy (ko xuất hiện điểm F).

Chú ý các quy định về màu:

- Màu Đỏ: Điểm F.
- Màu Tím: Phát hiện điểm lệch giữa PĐT <-> Khoa
- Màu Xanh: điểm chuyển
- Nếu cột Điểm TB có màu Tím -> điểm TB bị lệch. cần chú ý trường hợp này.


Gửi câu hỏi
Nếu thông tin trên không giúp được nhu cầu của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn là gì...
Tên trường/Tên người gửi:
Email người gửi:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến của người sử dụng, để giúp sản phầm ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người.